SA8000
Pomimo tego, że certyfikat, ze względu na słabsze metody weryfikacji, nie jest równie wiarygodny, jak pozostałe wyszczególnione powyżej, z pewnością wart jest stosowania. Certyfikat odnosi się do bardzo szerokiej gamy produktów oraz posiada wysokie standardy społeczne, które gwarantują godne warunki pracy w sektorach znanych z Etykieta przyznawana jest poszczególnym zakładom/ fabrykom, a nie produktom.
 
Produkty z certyfikowanych zakładów: odzież, tekstylia, sprzęt elektroniczny, obuwie, żywność, produkty metalowe, plastikowe, produkty z branży chemicznej, papier, meble, artykuły skórzane etc.
 
Kryteria społeczne:
  • oparte m.in. na konwencjach MOP, powszechnej deklaracji praw człowieka oraz krajowych kodeksach pracy: zakaz pracy dzieci i pracy przymusowej, spełnianie wymogów BHP oraz wdrażanie stosownych szkoleń w tym zakresie, wolność zrzeszania się i prowadzenia negocjacji zbiorowych
  • zakaz dyskryminacji
  • praktyki dyscyplinarne nie mogą godzić w godność pracowników/ic
  • czas pracy nie może przekraczać 48 h, zaś nadgodziny nie mogą wynosić więcej niż 12 h/tydzień
  • konieczność zapewnienia pracownikom/com wynagrodzenia wystarczającego na godne życie, nie niższego niż obowiązujące w danym kraju/branży minimalne wynagrodzenie (jeśli zostało ustalone)
  • nakaz stosowania stabilnych form zatrudnienia.
Kryteria ekologiczne: BRAK
 
Więcej informacji: www.sai-intl.org