Euro Sko Norge AS
Na dobrej drodze
 
ODPOWIEDZI FIRMY:
 
Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw:
Firma opracowała i wdrożyła system oceny skutków i ryzyka dla praw człowieka, aby rozpoznawać potencjalne i realne naruszenia praw człowieka i praw pracowniczych. Jej działania w zakresie odpowiedzialności społecznej są umocowane na szczeblu zarządu i wprowadzone w poszczególnych podmiotach gospodarczych poprzez całościową biznesową strategię zrównoważonego rozwoju. Euro Sko stosuje system oceny obejmujący ankiety dla dostawców, analizy ryzyka, wizytacje w fabrykach i garbarniach, audyty społeczne i systematyczne proszenie partnerów biznesowych o dokumentację w postaci raportów z audytów i zaświadczeń. Biura ds. rozwoju Euro Sko oceniają ryzyko w łańcuchu produkcji butów i przekazują informacje zwrotne centrali. Jeśli chodzi o garbarnie, firma stwierdziła, że jej dział CSR i biura ds. rozwoju obserwują warunki pracy, wizytacje są dokumentowane, a naruszenia kodeksu postępowania są omawiane z kierownictwem garbarni. Dwa razy w roku Euro Sko daje dostawcom do wypełnienia ankiety z prośbą o wskazanie garbarni, z których korzystają, i przedstawienie aktualnego zaświadczenia o członkostwie w Leather Working Group (LWG) wraz z innymi certyfikatami i dokumentacją dotyczącą środków chemicznych. Euro Sko jest członkiem Ethical Trading Initiative Norway (IEH), niezależnej inicjatywy wielostronnej. Od członków IEH wymaga się rozwiązywania problemów w ich łańcuchach dostaw i otwartego informowania o stanie rzeczy oraz postępach w podejmowanych staraniach. W przypadku naruszeń kodeksu postępowania firmy, zaobserwowanego podczas kontroli w fabryce lub garbarni, dział CSR pisze raport z zaleceniami zmian i terminami ich wprowadzenia. Raporty te są przesyłane do partnerów biznesowych. W celu minimalizowania naruszeń i ich skutków Euro Sko zaleca partnerom biznesowym przeprowadzanie szkoleń we współpracy z usługodawcą firmy w Chinach lub poprzez IEH.
 
Godna płaca:
Definicja godnej płacy w kodeksie postępowania nie obejmuje utrzymania członków rodziny. Nie przeprowadzono żadnych obliczeń w celu rozpoznania potrzeb w zakresie godnej płacy w krajach producenckich.
 
BHP:
Kodeks postępowania Euro Sko zawiera wyczerpujące zapisy o BHP. Firma ma świadomość stosowania niebezpiecznych substancji i procesów przy produkcji butów w jej łańcuchu dostaw. Stwierdziła, że narzuca dostawcom wysokie wymagania, a wszystkim zamówieniom towarzyszy dokumentacja, która jasno tłumaczy wymogi firmy i przedstawia wskazówki. Fabryki produkujące dla Euro Sko muszą bezpłatnie zapewnić pracownikom sprzęt ochrony osobistej.
 
Komunikacja w zakresie odpowiedzialności społecznej:
Kodeks postępowania, lista substancji objętych ograniczeniami i lista dostawców (od lutego 2014 r.) są dostępne publicznie. Lista dostawców obejmuje dostawców I i II poziomu. W marcu 2016 r., już po wysłaniu kwestionariusza, Euro Sko opublikowało także listę dostawców – garbarni. Euro Sko wydaje raport o zrównoważonym rozwoju i informuje publicznie o ustaleniach w kwestii naruszeń, a ogólnie także o działaniach naprawczych i minimalizujących negatywne skutki. Nie podaje informacji o warunkach pracy w garbarniach ani danych o kształtowaniu się płac na poziomie dostawców.
 
NASZ KOMENTARZ
 
IDENTYFIKACJA:
Euro Sko przedstawiło dowody na istnienie kompleksowych zapisów i wiarygodnych praktyk pozwalających zidentyfikować negatywne konsekwencja dla praw człowieka w łańcuchu dostaw firmy. Na podstawie tych dowodów dostrzegamy ryzyko, że nie zostaną rozpoznane grupy szczególnie wrażliwe. Struktura łańcucha dostaw częściowo tworzy dobre warunki dla odpowiedzialnej działalności biznesowej. Uważamy, że zaopatrywanie się poprzez pośredników stanowi przeszkodę w podejmowaniu istotnych działań, ze względu na brak bezpośredniego wpływu na warunki pracy w fabrykach. Jednocześnie mamy wątpliwość czy obecny mechanizm zażaleń jest skutecznym narzędziem w identyfikowaniu naruszeń standardów pracowniczych.
 
DOSTOSOWANIE:
Jako członek IEH Norway od sześciu lat, Euro Sko położyło podwaliny pod konkretne działania w ramach należytej staranności w zakresie praw człowieka, a wdrożone w firmie procesy pozwalają na zapobieganie naruszeniom tych praw oraz łagodzenie i naprawę ich skutków w łańcuchu dostaw. Euro Sko wykazało gotowość do wprowadzenia większej transparentności i zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia i dostosowywania swojej działalności biznesowej. Zachęcamy Euro Sko do przyjęcia opartego w większym stopniu na współodpowiedzialności podejścia do minimalizowania i naprawiania naruszeń oraz bardziej systematycznego wzmacniania swobody zrzeszania się i układów zbiorowych w łańcuchu dostaw, a także strategicznego angażowania w te działania lokalnych interesariuszy. Doceniamy udział Euro Sko w forum IEH Norway dotyczącym godnej płacy oraz planowane przez firmę włączenie obliczeń godnej płacy w krajach producenckich do jej pięcioletniej strategii.
 
ROZLICZALNOŚĆ:
Firma wzięła udział w ankiecie, wypełniła kwestionariusz i udokumentowała swoje odpowiedzi odpowiednimi materiałami. Euro Sko w dużej mierze wywiązuje się z obowiązku rozliczania się ze sposobu zaradzania negatywnym konsekwencjom dla praw pracowniczych i praw człowieka. Chętnie poznamy wyniki strategii pięcioletniej oraz uruchomionego ostatnio Sustainable Social Compliance Programme, mającego na celu budowanie potencjału w fabrykach dostawców poprzez organizację zewnętrzną. Przed firmą jeszcze długa droga, ale Euro Sko już zaczęło rozwiązywać problemy, a także wykazało chęć i gotowość do wprowadzenia realnych, trwałych zmian dla pracowników.