Lowa
Podejmuje wysiłki
 
ODPOWIEDZI FIRMY:
 
Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw: 
Prezentowana przez Lowę strategia wspierania i respektowania praw człowieka oraz praw pracowniczych polega na wybieraniu dostawców z Europy i przeprowadzaniu audytów wewnętrznych – dostawcy są proszeni o wypełnienie kwestionariusza. Lowa podała, że bezpośrednio monitoruje fabryki dostawców butów i skóry w swoim łańcuchu dostaw. Jak twierdzi, monitoruje garbarnie poprzez rozmowy i spotkania oraz sprawozdania z zakresu ochrony środowiska i CSR. W kodeksie postępowania dla swoich dostawców Lowa wymienia procedurę sprawozdawczości i składania zażaleń, w ramach której wszystkim pracownikom w fabrykach dostawców podawany jest bezpośredni adres kontaktowy do zgłaszania skarg. Firma podała, że wymaga od dostawców przedstawiania kodeksu postępowania wszystkim pracownikom i rozdawania im jego papierowych egzemplarzy. W przypadku naruszenia zapisów kodeksu dostawca musi rozwiązać problem i ma cztery tygodnie na przedstawienie Lowie planu działań naprawczych. Następnie Lowa sprawdza efekty. Firma nie określiła zerwania relacji biznesowej jako jedynie ostateczności.
 
Godna płaca:
Definicja godnej płacy nie obejmuje utrzymania członków rodziny pracowników, a zapewnienie godnej płacy wszystkim pracownikom w łańcuchu dostaw nie jest wiążące dla partnerów biznesowych. Lowa podała, że obliczyła wskaźniki płacowe, aby rozpoznać potrzeby w zakresie godnej płacy. Pozostaje niejasne, czy te wyliczenia dotyczyły tylko własnych zakładów produkcyjnych firmy, czy także fabryk dostawców butów i skóry. Firma nie ujawniła KOB ani wyliczonych wartości, ani dalszych informacji co do tego, czy wartości te odpowiadają godnej płacy i czy realizowany jest plan działań w celu wdrożenia godnej płacy na poziomie dostawcy. Lowa nie jest także członkiem żadnej inicjatywy wielostronnej koncentrującej się na kwestiach płacowych.
 
BHP:
Lowa zdefiniowała standardy BHP w swoim kodeksie postępowania. Firma jest świadoma obecności niebezpiecznych substancji w swoich butach, ale nie wykazała się wysoką świadomością zagrożeń dla pracowników, wynikających z kontaktu z niebezpiecznymi substancjami i procesami w garbarniach. Lowa oświadczyła, że fabryki jej dostawców bezpłatnie zapewniają pracownikom sprzęt ochrony osobistej. W kwestii rozpoznawania zagrożeń w zakresie BHP wśród pracowników produkujących skórą i buty firmy, Lowa polega na audycie wewnętrznym. Firma wyjaśnia, że jej strategia minimalizowania zagrożeń dla pracowników wynikających ze stosowania niebezpiecznych substancji i procesów polega na wyborze wyłącznie europejskich garbarni wysokiej jakości, a także na regularnych badaniach. Według firmy centrala Lowy kupuje wszystkie kleje i rozpuszczalniki stosowane w produkcji butów w jej fabrykach.
 
Komunikacja w zakresie odpowiedzialności społecznej:
Kodeks postępowania przeznaczony dla dostawców jest dostępny publicznie po niemiecku, a dla partnerów biznesowych z innych krajów jest tłumaczony. Lowa nie publikuje raportu o zrównoważonym rozwoju ani nie informuje publicznie o wynikach działań w łańcuchu dostaw, działaniach naprawczych czy łagodzących skutki naruszeń. Lista dostawców ani lista substancji objętych ograniczeniami nie są dostępne publicznie, ale ta ostatnia została ujawniona KOB.
 
NASZ KOMENTARZ
 
IDENTYFIKACJA:
Struktura łańcucha dostaw Lowy stwarza dobre warunki do prowadzenia istotnych działań w ramach należytej staranności w zakresie praw człowieka. Jeśli chodzi o istniejące przepisy dla partnerów biznesowych i obowiązujące praktyki, dostrzegamy ryzyko jedynie częściowego rozpoznawania negatywnych konsekwencji dla praw człowieka oraz grup szczególnie wrażliwych w całym łańcuchu dostaw.
 
DOSTOSOWANIE:
Lowa najwyraźniej znajduje się na wczesnym etapie tworzenia procesu oceny w celu zarządzania odpowiedzialnością w łańcuchu dostaw. Dopiero w kwietniu 2015 roku Lowa zatrudniła kierownika ds. CSR. Chociaż struktura łańcucha dostaw firmy umożliwia istotne działania w zakresie ochrony pracowników, Lowa nie przedstawiła dowodów na opracowanie i wdrożenie kompleksowej oceny ryzyka w kwestii praw człowieka w całym łańcuchu dostaw. Dlatego dostrzegamy ryzyko, że obecne procesy i praktyki jedynie częściowo umożliwiają zapobieganie naruszeniom praw człowieka i praw pracowniczych, łagodzenie ich skutków oraz działania naprawcze w łańcuchu dostaw. Oczywiście produkowanie w Europie wymaga innego poziomu świadomości i innych środków należytej staranności w zakresie praw człowieka niż produkcja w krajach wysokiego ryzyka. Jednak bez względu na miejsce produkcji wszystkie firmy mają obowiązek przeprowadzać proces należytej staranności w zakresie praw człowieka i oceniać zagrożenia w swoim łańcuchu dostaw.
 
ROZLICZALNOŚĆ:
Lowa wzięła udział w ankiecie, wypełniła kwestionariusz i przedstawiła dokumenty na potwierdzenie swoich odpowiedzi. Firma wykazała ogólną otwartość na dialog oraz chęć zwiększenia swojego zaangażowania w kwestie zrównoważonego rozwoju. Z perspektywy należytej staranności w zakresie praw człowieka działania Lowy nie są jeszcze wystarczające do spełnienia obowiązku rozliczania się ze sposobów zaradzania negatywnym konsekwencjom dla praw człowieka i praw pracowniczych. Czekamy na uaktualnienie informacji o podjętych staraniach, o których wspomniała firma: identyfikacji obszarów działań CSR, opracowaniu strategii zarządzania dostawcami oraz zamiarze opublikowania listy dostawców. Widzimy duży potencjał, by Lowa stała się odpowiedzialną firmą w całym swoim łańcuchu dostaw. Mamy nadzieję, że Lowa zaangażuje się w działania sektorowe, wspólne oraz inicjatywy wielostronne, koncentrujące się na godnej płacy, które mogłyby zapoczątkować trwałe zmiany dla pracowników w przemyśle obuwniczym.