Nilson Group
Podejmuje wysiłki
 
ODPOWIEDZI FIRMY:
 
Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw:
W zakresie monitorowania zgodności ze swoim kodeksem postępowania Nilson Group polega na inspekcjach u dostawców i coachingu, przeprowadzanych głównie przez samą firmę (98%). Firma podała, że monitoruje dostawców I poziomu, podwykonawców oraz dostawców surowców (głównie garbarnie). Połowa inspekcji jest niezapowiedziana, a dostawcy są odwiedzani przynajmniej dwa razy w roku. W 2015 r. przeprowadzono 127 inspekcji obejmujących 89,3% wielkości produkcji wytworzonej u 32,5% dostawców. W celu minimalizowania skutków naruszeń firma, jak stwierdziła, stosuje plany działania oparte na wynikach tych inspekcji. Według Nilson Group wszystkie plany działania są ponownie sprawdzane podczas kolejnych wizyt kontrolnych w fabrykach. W swoim kodeksie postępowania firma precyzuje plan działań przeciwko pracy dzieci.
 
Godna płaca:
Nie przeprowadzono jak dotąd żadnych wyliczeń w celu rozpoznania potrzeb w zakresie godnej płacy w krajach producenckich. Nilson Group nie zapewnia wypłacania godnej płacy pracownikom przez wszystkich swoich partnerów biznesowych.
 
BHP:
Kodeks postępowania obejmuje standardy BHP. Według Nilson Group za sprzęt ochrony osobistej płacą fabryki dostawców. Firma podała, że przekazała garbarniom wytyczne Swedish Textile Water Initiative oraz że prosi swoich partnerów biznesowych w produkcji o karty charakterystyki materiałów (MSDS). Firma zapewnia swoim partnerom szkolenia w zakresie BHP i stosowania środków chemicznych. Wyjaśnia, że wewnętrzne narzędzie wdrażania jej kodeksu postępowania gwarantuje bezpieczeństwo pożarowe i budowlane wszystkim pracownikom.
 
Komunikacja w zakresie odpowiedzialności społecznej:
Kodeks postępowania i lista substancji objętych ograniczeniami są dostępne publicznie. Nilson Group publikuje raport o zrównoważonym rozwoju co roku od 2009 r. i przedstawia sprawozdania z wyników inspekcji. Lista dostawców nie jest dostępna publicznie.
 
NASZ KOMENTARZ
 
IDENTYFIKACJA:
Przedstawione wytyczne dla dostawców tworzą dobrą podstawę do rozpoznawania naruszeń praw pracowniczych i praw człowieka. Jednak widzimy tu możliwości poprawy, tak by wytyczne i praktyki biznesowe pozwalały na identyfikację grup szczególnie wrażliwych oraz negatywnych konsekwencji w całym łańcuchu dostaw. Dostrzegamy potencjalne ryzyko, że struktura łańcucha dostaw i brak mechanizmu składania skarg nie pozwalają na identyfikację zagrożeń w miejscu pracy.
 
DOSTOSOWANIE:
Dostrzegamy wysokie ryzyko, że procesy wdrożone przez Nilson Group nie pozwalają na zapobieganie naruszeniom praw człowieka, łagodzenie ich skutków i działania naprawcze w łańcuchu dostaw firmy. Chcielibyśmy widzieć więcej oznak aktywnego podejścia opartego na współodpowiedzialności. Mamy szczególnie obawy, że odpowiedzialność za realizację planów działań naprawczych jest przerzucana na dostawców. Kompleksowe procesy łagodzenia i naprawiania negatywnych konsekwencji muszą obejmować konkretne działania ze strony nabywcy – firmy składającej zamówienia. Zachęcamy Nilson Group do większego zaangażowania we współpracę z lokalnymi interesariuszami i inicjatywami, w których interesariusze są pełnoprawnymi partnerami na poziomie podejmowania decyzji. Na podstawie odpowiedzi firmy zakładamy, że Nilson nie ma jeszcze planu systematycznego wzmacniania swobody zrzeszania się i układów zbiorowych, by wzmocnić pozycję pracowników jako posiadaczy praw w łańcuchu dostaw. Doceniamy  zamiar Nilsona, aby obliczyć wskaźniki godnej płacy.
 
ROZLICZALNOŚĆ:
Firma wzięła udział w ankiecie, wypełniła kwestionariusz i przesłała dokumenty na poparcie swoich twierdzeń. Można było uzyskać od niej dodatkowe odpowiedzi, a w komunikacji dotyczącej swoich działań wykazała się otwartością i transparentnością. Nilson rozlicza się publicznie ze swojej odpowiedzialności wobec łańcucha dostaw. Jednak raport ten nie jest dostępny po angielsku i nie obejmuje wyników inspekcji garbarni, informacji o skargach pracowników, efektów osiągniętych poprzez działania łagodzące lub naprawcze ani danych o kształtowaniu płac na poziomie dostawców. Z perspektywy należytej staranności w zakresie praw człowieka działania Nilsona tylko częściowo spełniają obowiązek firmy rozliczania się ze sposobów zaradzania negatywnym konsekwencjom dla praw pracowniczych i praw człowieka. Zachęcamy Nilson Group do większych inwestycji w działania w ramach należytej staranności w zakresie praw człowieka, do poszanowania praw człowieka i praw pracowniczych w całym łańcuchu dostaw i do rozliczania się ze swoich działań w tym zakresie.
 
*Niektóre informacje w raporcie dotyczą tylko marek własnych Nilson Group, stanowiących 74% sprzedaży sieci.