El Naturalista
Na dobrej drodze
 
ODPOWIEDZI FIRMY:
 
Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw:
El Naturalista produkuje wszystkie buty we własnych fabrykach w Hiszpanii (35%) i Maroku (65%). Skórę zamawia bezpośrednio u dostawców surowca we Włoszech (10%) i Hiszpanii (90%). Firma zaznaczyła, że ma własną garbarnię w Hiszpanii. Stosowana przez El Naturalistę strategia oceny i wdrażania praw człowieka i praw pracowniczych w jej łańcuchu dostaw polega na produkowaniu butów we własnych fabrykach, bezpośrednich relacjach kontraktowych z pracownikami oraz zaopatrywaniu się w skórę i komponenty butów u partnerów biznesowych we Włoszech i Hiszpanii, spełniających wymogi unijnych przepisów. Według firmy wszystkie jej fabryki są uzwiązkowione i obowiązują w nich umowy zbiorowe. El Naturalista podał, że CSR (społeczną odpowiedzialnością biznesu) zajmuje się na wyższym szczeblu kierownictwa, w obrębie działu sprzedaży. Firma stwierdziła, że regularnie odwiedza garbarnie, aby dopilnować przestrzegania unijnych regulacji, a także przeprowadza badania materiałów i produktów. Nie wskazała mechanizmu składania skarg przez pracowników w łańcuchu dostaw ani żadnego procesu łagodzenia lub naprawiania negatywnych skutków, stosowanego w przypadku naruszeń jej kodeksu postępowania w łańcuchu dostaw.
 
Godna płaca:
El Naturalista stwierdził, że godną płacę pracownikom w łańcuchu dostaw zapewnia fakt, iż wszyscy dostawcy są zlokalizowani w Europie. Podał także, że płace w fabrykach firmy w Hiszpanii są zgodne z umową zbiorową przemysłu obuwniczego na szczeblu ogólnokrajowym, ustanawiającą standardy powyżej krajowej płacy minimalnej. Jeśli chodzi o fabryki w Maroku, El Naturalista poinformował, że przestrzega tam krajowych przepisów dotyczących płac. Wszystkie fabryki firmy stosują zmienne podwyżki płac w zależności od rodzaju produkcji i jakości, nawet do 20% powyżej płacy określonej w ogólnokrajowej umowie zbiorowej (w Hiszpanii) czy ustawodawstwie płacowym (w Maroku). Firma nie jest członkiem żadnej inicjatywy wielostronnej koncentrującej się na kwestiach płacowych.
 
BHP:
El Naturalista ma świadomość stosowania niebezpiecznych substancji i procedur w swoim łańcuchu dostaw. Jednak dotyczące BHP zapisy w firmowym kodeksie postępowania nie są wyczerpujące (brak wzmianki o konwencji MOP nr 155 i rekomendacji nr 164). Aby zapewnić pracownikom odpowiednie warunki BHP, firma wymaga od swoich partnerów biznesowych przestrzegania europejskich przepisów BHP oraz regulacji REACH. Firma podała, że jej partnerzy biznesowi zapewniają bezpłatnie pracownikom sprzęt ochrony osobistej. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo pożarowe i budowlane w łańcuchu dostaw, firma stwierdziła, że zobowiązuje partnerów biznesowych do przestrzegania jej polityki bezpieczeństwa. We firmowych fabrykach ubezpieczyciel firmy oraz jej dyrektor ds. zarządzania ryzykiem przeprowadzają audyty.
 
Komunikacja w zakresie odpowiedzialności społecznej:
Kodeks postępowania El Naturalisty jest dostępny publicznie. Lista dostawców także jest udostępniona na stronie internetowej firmy, ale obejmuje tylko dostawców w Hiszpanii, a garbarni we Włoszech i fabryk w Maroku już nie. El Naturalista informuje ogólnie na swojej stronie o odpowiedzialności w łańcuchu dostaw, ale na razie nie przedstawia sprawozdań dotyczących całego łańcucha ani szczegółowych informacji i rozwiązań osiągniętych w wyniku procesu łagodzenia lub naprawiania naruszeń praw człowieka. Firma nie publikuje co roku raportu o zrównoważonym rozwoju. Ostatni i jedyny raport na ten temat pochodzi z 2012 r. El Naturalista zapewnił nas, że następny raport o zrównoważonym rozwoju zostanie wydany w maju 2016 r. Firma stwierdziła, że ma listę substancji objętych ograniczeniami, ale nie udostępnia jej publicznie, nie ujawniła jej też KOB.
 
NASZ KOMENTARZ
 
IDENTYFIKACJA:
Model biznesowy El Naturalisty umożliwia prowadzenie istotnych działań w ramach należytej staranności w zakresie praw człowieka. Istniejące standardy i praktyki w znacznej mierze spełniają warunki konieczne do wywiązania się z obowiązku identyfikacji grup szczególnie wrażliwych oraz negatywnych konsekwencji dla praw człowieka w łańcuchu dostaw firmy. Jednak nadal dostrzegamy ryzyko, że naruszenia praw człowieka i praw pracowniczych u dostawców surowców, takich jak garbarnie, pozostaną nierozpoznane.
 
DOSTOSOWANIE:
Procesy wdrożone przez El Naturalistę w dużej mierze pozwalają na zapobieganie naruszeniom praw człowieka i praw pracowniczych oraz łagodzenie bądź naprawianie ich skutków w całym łańcuchu dostaw. Prowadzenie produkcji obuwia w ograniczonej liczbie własnych fabryk umożliwia lepszą kontrolę i monitoring dotyczący należytej staranności w zakresie praw człowieka i zapewnia większy wpływ na warunki pracy. Fakt, że – jak twierdzi firma – we wszystkich zakładach produkcyjnych obowiązują układy zbiorowe, powinien zminimalizować ryzyko łamania praw pracowniczych i ułatwić prowadzenie działań naprawczych, gdy do ich łamania dojdzie. El Naturalista nie przedstawił nam jednak wystarczających dowodów na systematyczną, efektywną ocenę i monitoring warunków pracy, czy to we własnych fabrykach firmy, czy w pozostałej części łańcucha dostaw. Dostrzegamy ryzyko, że w garbarniach odpowiedzialność za minimalizowanie i naprawianie skutków naruszeń praw pracowniczych nadal w głównej mierze spoczywa na partnerach biznesowych El Naturalisty w łańcuchu dostaw. Z udostępnionej dokumentacji wynika, że audyty koncentrują się na kwestiach ochrony środowiska oraz zarządzania jakością produktów, nie na warunkach pracy.
 
ROZLICZALNOŚĆ:
El Naturalista wziął udział w ankiecie i wypełnił kwestionariusz. Firma udzieliła dodatkowych wyjaśnień, ale nie przedstawiła nam wyczerpujących dokumentów na poparcie swoich odpowiedzi. W przypadku własnych fabryk nie udokumentowała, jakie związki zawodowe w nich działają i jaka jest rola związków w wypadku działań naprawczych, zwłaszcza w strefie wolnego handlu w Maroku, gdzie słychać o barierach dla prowadzenia działalności związkowej. Chociaż firma ma dobre warunki ogólne, wykazała się gotowością do poprawy warunków społecznych i ekologicznych w swoim łańcuchu dostaw oraz podjęła starania w tym kierunku, jej działania – z perspektywy należytej staranności w zakresie praw człowieka – nie wystarczają jeszcze do wypełnienia obowiązku rozliczania się ze sposobu zaradzania potencjalnym i faktycznym naruszeniom praw człowieka. Zachęcamy El Naturalistę do większej transparentności i publikowania więcej informacji o dostawcach, dokumentowania konkretnych wyników i efektów, zwłaszcza informowania o udziale związków zawodowych w działaniach naprawczych.