FAQ czyli co każda firma wiedzieć powinna?
Wtorek, 19.06.2018
Projekt "Pytaj o Chemię" ma na celu ulepszenie obiegu informacji dotyczących substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC – Substances of Very High Concern) między dostawcami a konsumentami. Firmy producenckie, handlowe czy importerzy mają obowiązek odpowiadać na pytania konsumentów o zawartość tych substancji w oferowanych produktach. Nasz projekt oferuje pomoc w tym zakresie. Posłużą temu przeznaczone dla firm baza danych oraz narzędzie informatyczne do usprawnienia komunikacji w łańcuchu dostaw, a także aplikacja na smartfony do komunikacji z konsumentami. Jako przedstawiciele firm możecie Państwo mieć różne pytania dotyczące tego projektu, takie jak: „Dlaczego mam dostarczać danych o moich wyrobach?”, „Gdzie mogę znaleźć więcej informacji o rozporządzeniu REACH?” czy „W jaki sposób mogę zbierać dane o moich wyrobach?”. Przedstawiamy odpowiedzi na niektóre z najczęściej zadawanych pytań, dzięki którym lepiej zrozumiecie zakres projektu "Pytaj o Chemię". W razie potrzeby dalszych informacji, zapraszamy na stronę www.ekonsument.pl/chemikalia lub do kontaktu z Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie pod adresem: info@ekonsument.pl  
 
 

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi:

 
Artykuł 3(33) rozporządzenia REACH definiuje dostawcę wyrobu jako producenta lub importera wyrobu, dystrybutora lub innego uczestnika łańcucha dostaw, który wprowadza wyrób do obrotu. Artykuł 3(35) rozporządzenia REACH definiuje odbiorcę wyrobu jako użytkownika przemysłowego lub zawodowego, lub dystrybutora, któremu dostarczany jest wyrób – nie są to jednak konsumenci.
 
Artykuł 33 rozporządzenia REACH stanowi, że dostawcy wyrobów zawierających substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) w stężeniu powyżej 0,1% (wag.) muszą przekazać odbiorcom wyrobów w łańcuchu dostaw informacje o tej zawartości, a także instrukcje dotyczące bezpiecznego stosowania wyrobu. Artykuł ten ustanawia także prawo konsumenta do żądania i uzyskania takich informacji od każdego dostawcy w łańcuchu dostaw bezpłatnie, w ciągu 45 dni od przekazania żądania.
 
Obowiązek informowania o SVHC dotyczy wyrobów w rozumieniu artykułu 3(3) REACH. Według definicji z tego rozporządzenia wyrobem jest przedmiot, któremu podczas produkcji nadano określony kształt, powierzchnię, konstrukcję lub wygląd zewnętrzny, co decyduje o jego funkcji w stopniu większym niż jego skład chemiczny. Do wyrobów zalicza się m.in. odzież, meble, urządzenia elektroniczne i zabawki. Mieszaniny chemiczne, takie jak środki czystości i chemia gospodarcza, kosmetyki czy farby nie wchodzą w zakres artykułu 33 rozporządzenia REACH. Jednak określone obowiązki informowania wynikające z innych części ustawodawstwa dotyczą opakowań takich mieszanin (np. rozporządzenie CLP, tj. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania.
 
Jeśli wprowadzisz dane wyrobu do naszej bazy, konsumenci będą mogli pobrać informacje o SVHC w twoim wyrobie skanując jego kod kreskowy już w sklepie, bez potrzeby przesyłania indywidualnego zapytania do twojego działu wsparcia klienta. Konsument nie będzie musiał czekać na twoją odpowiedź, więc będzie mógł od razu podjąć decyzję o zakupie. Twój dział wsparcia klienta nie będzie musiał zajmować się każdym indywidualnym zapytaniem od konsumentów, co pozwoli zaoszczędzić dużo czasu i funduszy. Ponadto za pośrednictwem aplikacji możesz przedstawić potencjalnym klientom dodatkowe informacje o wyrobach. W przypadku wyrobów zawierających SVHC masz możliwość przekazywania klientom takich informacji jak instrukcje bezpiecznego użytkowania. W przypadku substancji niezawierających SVHC możesz jasno to zademonstrować swoim klientom, pokazując, że twoja firma jest czynnie zaangażowana we wprowadzanie na rynek wyrobów wolnych od SVHC. Aplikacja pomoże ci w udzielaniu odpowiedzi na wszelkie zapytania dotyczące wyrobów niezawierających SVHC, tym samym pomagając konsumentom w łatwym podjęciu świadomej decyzji o zakupie wyrobu.
 
Tak! Baza danych i połączona z nią aplikacja, pomoże ci wypełnić zobowiązania wynikające z artykułu 33 rozporządzenia REACH.
 
Tak! Baza danych zapewnia ci statystyki dotyczące zapytań konsumenckich zadanych przez aplikację, takie jak liczba zapytań w danym okresie, kraje, z których przysłano zapytania itd. Pozwoli ci to śledzić, których z twoich wyrobów najczęściej dotyczą zapytania konsumentów.
 
Wystarczy, że wprowadzisz formalne dane o SVHC tylko raz dla określonego kodu kreskowego, a zostaną automatycznie udostępnione w tłumaczeniu w innych państwach członkowskich poprzez system bazy danych w ramach projektu Pytaj o Chemię. Oczywiście jeśli przedstawiasz dodatkowe informacje, takie jak wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania lub opisy wyrobu, możesz udostępnić te dokumenty w różnych wersjach językowych.
 
Ostatecznym celem projektu jest udostępnienie aplikacji we wszystkich państwach członkowskich UE. Początkowo zostanie ona wprowadzona w 13 krajach będących partnerami projektu: Austrii, Chorwacji, Czechach, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Luksemburgu, Łotwie, Niemczech, Polsce, Portugalii i Szwecji.
 
Aplikacja automatycznie poinformuje o aktualizacji listy kandydackiej.
 
Możesz aktualizować dane dotyczące swojej firmy oraz informacje o wyrobach bezpośrednio przez interfejs dostawcy. Informacje o wyrobach należy aktualizować, jeśli zmieni się skład wyrobu, a także w przypadku, kiedy nowe substancje zostaną uznane za SVHC.
 
Aplikacja umożliwia podawanie konsumentom uzupełniających informacji o wyrobach.
 
Jako sprzedawca detaliczny jesteś także odbiorcą wyrobów i zgodnie z artykułem 33(1) rozporządzenia REACH masz prawo wiedzieć o SVHC w wyrobie lub wyrobach, które sprzedajesz. Każdy unijny dostawca sprzedawanych przez ciebie wyrobów ma obowiązek podania ci tych informacji. Aby mieć pewność co do swoich produktów, możesz przesłać zapytanie o zawartość SVHC bezpośrednio do dostawcy. Z drugiej strony, jesteś także dostawcą i musisz odpowiadać na zapytania o SVHC ze strony konsumentów. Zapoznaj się z innymi pytaniami i odpowiedziami, aby poznać dalsze szczegóły.
 
Oczywiście. Jako sprzedawca detaliczny jesteś dostawcą wyrobów dla swoich klientów (konsumentów), a więc musisz odpowiadać na ich zapytania o SVHC w wyrobach, które sprzedajesz. Aby zaspokoić informacyjne potrzeby konsumentów, właściciele kodów kreskowych i sprzedawcy mogą wprowadzać informacje o SVHC w wyrobach do bazy danych połączonej z alikacją. Jeśli sprzedawca detaliczny nie jest właścicielem kodu kreskowego, konsumentom wyświetlają się jego informacje o SVHC w bazie danych, dopóki właściciel kodu sam nie wprowadzi do bazy informacji o SVHC w danym wyrobie.
 
Tak. Projekt Pytaj o Chemię ma na celu przetestowanie innowacyjnego narzędzia komunikacji w łańcuchu dostaw dotyczącej SVHC w wyrobach. Narzędzie pozwala przekazać dostawcom informacje o dokładnej zawartości SVHC w ich wyrobach, dzięki czemu mogą oni odpowiadać na zapytania konsumentów, zgodne z ich prawem do informacji. W tym celu dane o poszczególnych wyrobach są zbierane z konkretnych łańcuchów dostaw i przetwarzane przez system danych materiałowych (MDS). W ramach projektu nie powstanie nowe narzędzie, tylko ocenione zostaną dostępne metody i wykorzystane będzie istniejące narzędzie, zmodyfikowane na potrzeby projektu.
 
Wypełnianie obowiązku informowania może być bardzo czasochłonne. Dlatego w ramach projektu Pytaj o Chemię chcemy ułatwić ci komunikację z konsumentami dzięki bazie danych i aplikacji. Te narzędzia pomogą ci zarządzać zapytaniami od konsumentów, a im więcej danych o wyrobach wprowadzisz, tym mniej zapytań będziesz dostawać, bo konsumenci będą mogli znaleźć wszystkie potrzebne informacje już w aplikacji. Zaoszczędzisz czas, kiedy nie będzie trzeba odpowiadać indywidualnie każdemu konsumentowi. Będziesz także regularnie otrzymywać statystyki, np. dotyczące wyszukiwań w bazie danych podejmowanych przez konsumentów, dzięki czemu będziesz na bieżąco.
 
Wszyscy dostawcy wyrobów zawierających substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) mają obowiązek poinformować, bezpłatnie i w terminie 45 dni od daty zapytania, o nazwach wszystkich SVHC (w stężeniu powyżej 0,1% wag.) zawartych w ich wyrobie, wraz z odpowiednimi instrukcjami bezpiecznego użytkowania. W przypadku wyrobów montowanych z komponentów czy podzespołów należy podać informacje o SVHC we wszystkich częściach wyrobu spełniających definicję wyrobu w rozumieniu rozporządzenia REACH. Rozporządzenie to dotyczy wszystkich wyrobów zawierających SVHC dostępnych na rynku UE, bez względu na kraj pochodzenia.
 
Dane dotyczące twoich wyrobów są całkowicie bezpieczne w naszej bazie: stosujemy model kontroli dostępu opartej na rolach (role-based access control), zapewniający, że tylko ty możesz dodawać, modyfikować lub usuwać dane o wyrobach należących do ciebie. Ponadto, sprawdzając ścieżki audytu, będziesz w stanie odtworzyć wszystkie modyfikacje danych dotyczących twojego wyrobu. We wszystkich naszych połączeniach stosujemy szyfrowanie SSL (Secure Sockets Layer), zapewniające ten sam poziom bezpieczeństwa co systemy bankowości internetowej.
Ponieważ umożliwiamy sprzedawcom detalicznym wprowadzanie danych do bazy, może się zdarzyć, że kilku sprzedawców prześle informacje o tym samym wyrobie (z tym samym kodem kreskowym). W aplikacji zawsze pokaże się użytkownikom informacja o tym, kto jest autorem danej informacji. Kiedy tylko właściciel kodu kreskowego wprowadzi informacje dotyczące wyrobu z tym kodem, informacje od sprzedawcy przestaną być widoczne dla użytkowników aplikacji.
 
Nie, w tej chwili nie ma takiego narzędzia. W ramach projektu Pytaj o Chemię powstaje narzędzie w formie rozwiązania informatycznego do administrowania bazą danych. Powstanie także aplikacja mobilna dla konsumentów do pobierania z bazy danych informacji o twoich wyrobach.
 
Oczywiście! Możesz zarejestrować się jako firma pionierska w projekcie Pytaj o Chemię i włączyć się w tworzenie aplikacji oraz bazy danych przez testowanie wersji beta i przedstawianie informacji zwrotnych. Więcej na ten temat – na stronie www.askreach.eu; możesz także skontaktować się z nami pisząc na adres info@ekonsument.pl.
 
W 2019 roku rozpoczną się testy narzędzia dla łańcuchów dostaw, opracowanego w ramach projektu Pytaj o Chemię, w wybranych firmach „pilotażowych” i ich łańcuchach dostaw. Będą to testy bezpłatne, obejmujące szkolenia dla uczestników łańcucha dostaw. W obecnej fazie przygotowań zapraszamy dostawców wyrobów oraz inne podmioty zainteresowane udziałem w fazach analizy porównawczej (benchmarkingu) i pilotażowej do kontaktu z nami pod adresem supplychain@askreach.eu.
 
Więcej na temat SVHC można przeczytać w artykułach na stronie Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), w których wyjaśniono szczegółowo rozporządzenie REACH
Oraz w krajowych centrach informacyjnych REACH w krajach partnerskich. Informacje po polsku dostępne są tu: https://reach.gov.pl/reach/pl/
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odµwież i spróbuj ponownie