SA 8000
SA 8000 to certyfikat przeznaczony dla fabryk. Utworzyła go amerykańska organizacja pozarządowa Social Accountability International (SAI) w celu weryfikowania warunków pracy w zakładach produkcyjnych. Skupia organizacje pozarządowe, prawników, konsultantów, biznesmenów, związki zawodowe i przedsiębiorstwa. Około 2600 zakładów produkcyjnych w 65 krajach posiada obecnie certyfikat SA 8000, z tego ok. 30% z nich produkuje na zlecenie przemysłu tekstylnego i odzieżowego.
 
MOCNE STRONY
 
Audyty przeprowadza się pod kątem możliwości nadania zakładowi produkcyjnemu certyfikatu. Sporządzają je audytorzy akredytowani przez SAI. Przeprowadzają oni wywiady z menedżerami i pracownikami, a także kontrolują dokumentację fabryki. Przy pełnej zgodności ze standardami certyfikat przyznaje się na 3 lata. Co 6 – 12 miesięcy przeprowadzane są wizyty kontrolne. Organizacje pozarządowe i pracownicy mogą zgłaszać skargi dotyczące warunków pracy, co może prowadzić do cofnięcia certyfikatu. W niektórych krajach pracownikom zapewnia się także szkolenia.
  
SŁABE STRONY
 
Audyty przeprowadzane są tylko w miejscach produkcji, ale nie obejmują marki ani całego łańcucha dostaw. W efekcie odpowiedzialność za zgodność z wymogami spoczywa wyłącznie na dostawcach. Brak przejrzystości: raporty z audytów nie są udostępniane opinii publicznej; na stronie internetowej publikowana jest tylko lista zakładów spełniających standardy, nie ma natomiast fabryk niespełniających wymogów. Organizacje pozarządowe nie są reprezentowane w zarządzie SAI w wystarczającym stopniu. Ponadto fabryki dokonują samooceny. Audyty końcowe trwają tylko 1 dzień. Audytorzy są opłacani bezpośrednio przez certyfikowane fabryki, więc brak niezależnych systemów weryfikacji.
 
KRYTERIA
 
OPIS 
 
OCENA
 
Surowce przyjazne środowisku Nie obejmuje.
Produkcja przyjazna środowisku
Nie obejmuje.
Standardy pracy
SA 8000 odwołuje się do standardów pracy przedstawionych w konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy.(1)  Wymaga zapewnienia pracownikom płacy wystarczającej na życie, wypłacania im rekompensat z tytułu uszczerbku na zdrowiu poniesionego w wyniku pracy oraz zatrudnienia na podstawie oficjalnego stosunku pracy.
Sprawiedliwy Handel Nie obejmuje.
Przejrzystość łańcucha dostaw Wszystkie certyfikowane zakłady są wymienione na stronie internetowej SAI. SAI nie sporządza raportów dających ogólne pojęcie o sytuacji w certyfikowanych fabrykach. Nie publikuje też wyników swych kontroli przeprowadzanych w zakładach produkcyjnych.
Więcej o kryteriach SA 8000 można przeczytać bezpośrednio na stronie:
www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageId=937&parentID=479&nodeID=1
 

(1) Zakaz pracy dzieci, zakaz pracy przymusowej, zakaz dyskryminacji. Dodatkowo wszyscy pracownicy mają możliwość zrzeszania się, otrzymują płacę wystarczającą na życie, nie są zmuszani do pracy w nadgodzinach, są legalnie zatrudnieni oraz mają zagwarantowane bezpieczne warunki pracy.