C & J Clark International Ltd
Podejmuje wysiłki
 
ODPOWIEDZI FIRMY:
 
Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw:
Z odpowiedzi firmy wynika, że pewne działania w ramach należytej staranności w zakresie praw człowieka są włączone w działalność biznesową w całym łańcuchu dostaw oraz na szczeblu centralnym. Proces oceny w celu weryfikacji zgodności ze standardami firmy opiera się w całości na audycie (przeprowadzanym przez samą firmę oraz audytorów zewnętrznych). Program audytów obejmuje niemal całą produkcję Clarksa. Firma zaczęła ostatnio wzmacniać zaangażowanie pracowników i nadzorców w proces oceny poprzez bardziej szczegółowe ankiety. Ponad 75% skóry używanej przez Clarksa do produkcji obuwia pochodzi z garbarni, które uzyskały ocenę „brąz”, „srebro” lub „złoto” w systemie Leather Working Group (LWG). Clarks nie ma niezależnego mechanizmu zgłaszania skarg przez pracowników u swoich dostawców. W przypadkach niestosowania się dostawców do firmowego kodeksu postępowania Clarks opracowuje plan działań naprawczych razem z daną fabryką i zapewnia jej informacje oraz materiały do szkoleń. Firma stwierdziła, że podejmuje kroki na rzecz uporządkowania i poprawy sytuacji, a wycofanie zamówień pozostaje ostateczną sankcją.
 
Godna płaca:
Firma nie przeprowadziła żadnych obliczeń, aby rozpoznać potrzeby pracowników w zakresie godnej płacy w krajach dostawców. Clarks nie należy do żadnej inicjatywy wielostronnej koncentrującej się na kwestiach płacowych.
 
BHP:
Firma ma w swoim kodeksie postępowania zapis o BHP i jest świadoma wykorzystywania niebezpiecznych substancji i procesów przy produkcji obuwia w jej łańcuchu dostaw. Według Clarksa polityka firmy nakłada ograniczenia na szerokie spektrum substancji, a także prowadzi program zarządzania środkami chemicznymi w swoich produktach. Clarks monitoruje warunki pracy w garbarniach. Firma podała, że osobisty sprzęt ochronny oraz szkolenia z zakresu jego prawidłowego użytkowania muszą zapewnić dostawcy. Clarks monitoruje bezpieczeństwo pożarowe i budowlane pracowników poprzez audyty swoich partnerów biznesowych (dostawców). W krajach, w których ryzyko w zakresie bezpieczeństwa budowlanego jest wyższe, firma przeprowadza oceny stanu budynków za pośrednictwem odpowiednich usługodawców.
 
Komunikacja dotycząca odpowiedzialności społecznej:
Kodeks postępowania dla dostawców firmy jest dostępny publicznie. Clarks nie publikuje raportu na temat zrównoważonego rozwoju. Publikuje za to na swojej stronie internetowej o swoich działaniach w zakresie odpowiedzialności społecznej, ale nie informuje bardziej szczegółowo o wynikach działań w łańcuchu dostaw, o naruszeniach praw człowieka i działaniach minimalizujących lub naprawczych. Coroczne raporty w sprawie zrównoważonego rozwoju są dostępne wyłącznie dla akcjonariuszy i przedstawiane w Companies House (urzędzie rejestrowym spółek) w Wielkiej Brytanii. Clarks nie ma dostępnej publicznie listy dostawców ani listy substancji objętych ograniczeniami, nie ujawnił jej też KOB.
 
NASZ KOMENTARZ
 
IDENTYFIKACJA:
Struktura łańcucha dostaw Clarksa stwarza warunki do podjęcia działań w ramach należytej staranności w zakresie praw człowieka. Dostrzegamy jednak ryzyko, że istniejące zapisy kodeksu postępowania przeznaczone dla partnerów biznesowych oraz stosowane praktyki jedynie częściowo pozwalają na identyfikację negatywnych konsekwencji dla praw człowieka i grup szczególnie wrażliwych, zwłaszcza w garbarniach i fabrykach obuwia należących do podwykonawców.
 
DOSTOSOWANIE:
Z perspektywy należytej staranności w zakresie praw człowieka widzimy wysokie prawdopodobieństwo, że procesy wdrożone przez Clarksa jedynie częściowo pozwalają na zapobieganie negatywnym skutkom dla praw człowieka, łagodzenie ich i działania naprawcze w łańcuchu dostaw firmy. Clarks jest w dobrej pozycji wyjściowej, by przyjąć większą odpowiedzialność za swój globalny łańcuch dostaw i zapewnić, by prawa wszystkich pracowników w tym łańcuchu były respektowane, tak aby mogło dojść do prawdziwych zmian. Doświadczenie z przemysłu odzieżowego pokazuje, że audyty stosowane jako jedyne narzędzie często nie wystarczają, aby adekwatnie ocenić realną sytuację w fabrykach. Ponadto mamy nadzieję, że Clarks wzmocni udział odpowiednich interesariuszy (takich jak pracownicy i związki zawodowe) w swoim podejściu biznesowym. Dostrzegamy ryzyko, że Clarks przerzuca swoją odpowiedzialność na inne podmioty, spychając ją w dół łańcucha dostaw.
 
ROZLICZALNOŚĆ:
Firma wzięła udział w ankiecie, wypełniła kwestionariusz i przedstawiła pewną ilość materiałów na potwierdzenie swoich twierdzeń. Można było uzyskać od niej dodatkowe wyjaśnienia i doprecyzowanie odpowiedzi. Z perspektywy należytej staranności praw człowieka, działania Clarksa nie są jeszcze wystarczające do wypełnienia obowiązku rozliczenia się ze sposobu zaradzania negatywnym konsekwencjom dla praw człowieka i praw pracowniczych. Chcielibyśmy uzyskać terminową aktualizację w sprawie skonkretyzowania planów zwiększenia ilości informacji, w tym ujawnienia listy dostawców i wdrożenia nowego podejścia – szeroko zakrojonych ankiet wśród pracowników i nadzorców na poziomie dostawców.