Deichmann
Podejmuje wysiłki
 
ODPOWIEDZI FIRMY:
 
Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw:
Aby ocenić naruszenia praw człowieka i praw pracowniczych w swoim łańcuchu dostaw, Deichmann korzysta z audytów przeprowadzonych przez organizacje zewnętrzne (BSCI, SAI, LWG), ma także zespół do spraw globalnej jakości i rozwoju, złożony z 60 osób działających na miejscu w większości zakładów produkcyjnych. Według firmy dostawcy 1 i 2 poziomu łańcucha dostaw (bezpośredni dostawcy i ich podwykonawcy) są monitorowani, a Deichmann planuje rozszerzyć proces audytu na wszystkich dostawców surowców (w garbarniach przeprowadzono audyty lub są one w trakcie). Deichmann podał, że wprowadził proces analizowania zmian struktury dostawców i planowania wszystkich kroków niezbędnych do przeprowadzania audytów oraz poprawy sytuacji. W niektórych krajach producenckich (np. w Indiach) Deichmann wspierał tworzenie ośrodków pracy w okolicach, w których mieszkają pracownicy nakładczy, aby uniknąć sytuacji, w której buty firmy są produkowane poza jej kontrolą. Razem z FLA Deichmann pracuje nad projektem minimalizowania ryzyka pracy dzieci. Firma podała, że stosuje się do mechanizmu zażaleń BSCI. Jeśli audyty wykażą nieprzestrzeganie standardów, Deichmann opracowuje plan naprawczy razem z dostawcami, poprzez bezpośredni dialog. Firma wykształciła systemy regularnej kontroli w celu sprawdzania postępów dostawców i w razie potrzeby udzielania im wsparcia.
 
Godna płaca:
Deichmann stwierdził, że przeprowadził obliczenia w celu rozpoznania potrzeb w zakresie godnych płac w łańcuchu dostaw firmy. Nie ujawnił konkretnych wartości (wskaźników), ale wyjaśnił, jak przeprowadził własne badania w fabrykach w Indiach i Chinach. Firma zobowiązuje swoich partnerów biznesowych do zapewnienia pracownikom godnej płacy i monitoruje to poprzez audyty. Audyty przeprowadzane przez BSCI obejmują niewiążące analizy luki między płacą minimalną a godną płacą.
 
BHP:
Firmowy kodeks postępowania zawiera standardy w zakresie BHP. Deichmann wykazał się świadomością zagrożeń w procesach produkcji obuwia i skóry. Firma podała, że prosi swoich partnerów biznesowych w produkcji o karty charakterystyki materiałów (Material Safety Data Sheets – MSDS). Deichmann wyjaśnił, że audyty LWG gwarantują korzystanie przez wszystkich pracowników z osobistego sprzętu ochronnego wymaganego w MSDS oraz że fabryki zapewniają ten sprzęt bezpłatnie. Aby zagwarantować pracownikom bezpieczeństwo pożarowe i budowlane, Deichmann zwrócił się do niezależnych firm audytorskich o sprawdzenie zakładów produkcyjnych w Indiach i Bangladeszu oraz wydanie odpowiednich zaświadczeń.
 
Komunikacja w zakresie odpowiedzialności społecznej:
Kodeks postępowania jest dostępny publicznie. Lista substancji objętych ograniczeniami nie jest upubliczniona, ale została ujawniona KOB. Firma stwierdziła, że lista ta opiera się na dostępnej publicznie liście CADS. Deichmann nie publikuje ani listy dostawców, ani raportu o zrównoważonym rozwoju. Firma informuje ogólnie na swojej stronie internetowej o odpowiedzialności w łańcuchu dostaw, ale nie przedstawia publicznych sprawozdań z wyników swoich działań w łańcuchu dostaw, konsekwencji dla praw człowieka ani środków je minimalizujących bądź naprawczych.
 
NASZ KOMENTARZ
 
IDENTYFIKACJA:
Struktura łańcucha dostaw Deichmanna umożliwia prowadzenie istotnych działań w ramach należytej staranności w zakresie praw człowieka. Istniejące standardy i praktyki częściowo spełniają warunki konieczne do wywiązania się z obowiązku identyfikacji grup szczególnie wrażliwych oraz negatywnych konsekwencji dla praw człowieka w łańcuch dostaw firmy. Jednak dostrzegamy prawdopodobieństwo, że negatywne skutki dla pracowników, zwłaszcza w garbarniach, pozostaną nierozpoznane. Zachęcamy Deichmanna do przeprowadzenia kolejnych obliczeń w celu rozpoznania potrzeb w zakresie godnej płacy w krajach producenckich.
 
DOSTOSOWANIE:
Deichmann wykazał, że zainwestował w CSR, a także pokazał pewne strategie wdrażania i monitorowania praw człowieka. Jednak mamy obawy, czy firmie udaje się zapobiegać naruszeniom praw człowieka i praw pracowniczych oraz łagodzić bądź naprawiać ich skutki w całym łańcuchu dostaw. Zachęcamy Deichmanna do przyjęcia podejścia w jeszcze większym stopniu opartego na podziale odpowiedzialności w celu minimalizowania tych negatywnych skutków i podejmowania działań naprawczych, do aktywnego promowania swobody zrzeszania się i negocjacji umów zbiorowych oraz do wprowadzenia bardziej kompleksowego zarządzania ryzykiem, skoncentrowanego na podmiotach, których prawa są naruszane, i opartego na istotnych konsultacjach ze stronami, które mogą potencjalnie być ofiarą takich naruszeń (pracownikami, związkami zawodowymi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego). Doświadczenie z branży odzieżowej pokazuje, że audyty komercyjne często nie wystarczają do adekwatnej oceny realnej sytuacji w fabrykach. LWG nie ma procesu łagodzenia ani naprawiania skutków łamania praw człowieka. Mamy nadzieję otrzymać terminową aktualizację w sprawie planu działań mających zapewnić, by wszyscy pracownicy w łańcuchu dostaw otrzymywali uczciwe wynagrodzenie oraz by w proces ten byli zaangażowani przedstawiciele pracowników.
 
ROZLICZALNOŚĆ:
Deichmann wziął udział w ankiecie, wypełnił kwestionariusz i przesłał KOB materiały na potwierdzenie swoich odpowiedzi. Firma udzieliła dodatkowych wyjaśnień, kiedy ją o to poproszono, i wykazała się ogólną otwartością na dialog. Pokazała także gotowość do poprawiania warunków społecznych i ekologicznych w swoim łańcuchu dostaw oraz poczyniła starania w tym kierunku w ciągu ostatnich lat. Z perspektywy należytej staranności w zakresie praw człowieka Deichmann nie wywiązuje się jeszcze z obowiązku rozliczania się ze sposobu zaradzania negatywnym konsekwencjom dla praw pracowniczych i praw człowieka. Czekamy na publiczne udostępnienie informacji o konkretnych dowodach na skutki działań w fabrykach oraz wyliczenia godnej płacy. Jako jeden z liderów branży w Europie Deichmann powinien wyznaczać drogę ku trwałym zmianom w sektorze poprzez nadanie wysokiego priorytetu należytej staranności w zakresie praw człowieka i przyspieszenie wdrażania odpowiednich rozwiązań we własnym łańcuchu dostaw.