Gabor Shoes AG
Ociąga się
 
ODPOWIEDZI FIRMY:
 
Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw:
Według strony internetowej firmy, Gabor regularnie monitoruje wszystkich partnerów biznesowych, by rozpoznawać naruszenia swojego kodeksu postępowania. Technicy przeprowadzają regularne kontrole wszystkich partnerów biznesowych, dotyczące zgodności ze standardami firmy, sprawdzania jakości produktów oraz wymogów produkcyjnych. Gabor jest członkiem CADS, inicjatywy Deutsches Schuchinstitut (DSI) zajmującej się zanieczyszczeniami w obuwiu i wyrobach skórzanych. Ponadto Gabor podał, że od 2016 r. uczestniczy w inicjatywie German Federal Association of the Footwear and Leather Goods Industry (Niemieckiego Federalnego Stowarzyszenia Przemysłu Obuwniczego i Skórzanego) zmierzającej do opracowania narzędzia zarządzania odpowiedzialnością społeczną i ekologiczną dla firm obuwniczych. Kiedy dostawca złamie jedno lub kilka postanowień kodeksu postępowania firmy, Gabor, jak twierdzi, skłania go do zainicjowania natychmiastowych działań naprawczych. Jeśli takie działania nie zostaną podjęte, Gabor może wstrzymać aktualną produkcję i zamówienia, zawiesić przyszłe zamówienia lub zerwać relację biznesową z dostawcą.
 
Godna płaca:
Gabor podał, że pracownikom własnych fabryk zapewnia wynagrodzenia powyżej ustawowej płacy minimalnej. W swoim kodeksie postępowania Gabor gwarantuje pracownikom wynagrodzenie odpowiadające porównywalnym standardom w danym kraju oraz ogólnym wytycznym płacowym firmy. Płace oraz inne płatności muszą odpowiadać minimum ustawowemu lub płacom w branży i wystarczać na zaspokojenie podstawowych potrzeb pracowników. Gabor nie należy do żadnej inicjatywy wielostronnej koncentrującej się na kwestiach płacowych.
 
BHP:
Firma ma świadomość stosowania niebezpiecznych substancji i procesów przy produkcji butów w jej łańcuchu dostaw. CADS zajmuje się kwestią niebezpiecznych substancji w obuwiu i dąży do zapobiegania ich stosowaniu. Kodeks postępowania Gabora zawiera zapis o standardach BHP, ale nie odnosi się szczegółowo do dotyczących BHP konwencji MOP nr 155 i rekomendacji nr 164.
 
Komunikacja w zakresie odpowiedzialności społecznej:
Kodeks postępowania Gabora jest dostępny publicznie na jego stronie internetowej. Firma poinformowała, że stosuje listę substancji objętych ograniczeniami opracowaną przez CADS, także dostępną publicznie. Gabor nie publikuje listy dostawców ani nie ujawnił jej KOB. Według informacji na stronie internetowej firmy Gabor nie przedstawia publicznie sprawozdań z wyników działań w łańcuchu dostaw ani informacji o działaniach naprawczych lub minimalizujących negatywne konsekwencje dla praw człowieka.
 
NASZ KOMENTARZ
 
IDENTYFIKACJA:
Struktura łańcucha dostaw Gabora może pozwolić na podjęcie istotnych działań w celu identyfikacji negatywnego wpływu na prawa człowieka i prawa pracownicze. Jednak mamy obawy, czy zapisy obowiązujące partnerów biznesowych firmy oraz jej praktyki zarządzania należytą starannością w zakresie praw człowieka w całym łańcuchu dostaw umożliwiają rozpoznanie i ochronę grup szczególnie wrażliwych, takich jak pracownicy migracyjni i nakładczy, a także ujawnianie konsekwencji dla praw człowieka i praw pracowniczych. Firma nie ujawniła informacji, czy istnieje mechanizm składania zażaleń, umożliwiający identyfikację naruszeń kodeksu postępowania w całym łańcuchu dostaw.
 
DOSTOSOWANIE:
Gabor to firma z długą tradycją, produkująca buty od ponad 60 lat. Podjęła działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, skierowane do partnerów biznesowych i pracowników. Z perspektywy należytej staranności w zakresie praw człowieka wciąż można by pewne rzeczy poprawić, ale Gabor jest na dobrej pozycji startowej. Dostrzegamy ryzyko, że istniejące w firmie praktyki biznesowe nie pozwalają na zapobieganie naruszeniom praw człowieka oraz łagodzenie i naprawianie ich skutków w całym łańcuchu dostaw. Mamy obawy, że odpowiedzialność za te działania pozostawia się w całości partnerom biznesowym firmy. Produkcja we własnych fabrykach oczywiście zapewnia wpływ na warunki pracy. Dlatego mamy nadzieję, że Gabor uwzględni pewne bardzo istotne kwestie, na które zwrócono uwagę w tym raporcie, kiedy będzie dalej rozwijał swoją strategię dotyczącą należytej staranności w zakresie praw człowieka, by zapewnić prawa wszystkim pracownikom w całym swoim łańcuchu dostaw.
 
ROZLICZALNOŚĆ:
Gabor nie wypełnił kwestionariusza, ale wziął udział w badaniu, przedstawiając dokumentację dotyczącą zarządzania łańcuchem dostaw. Firma nie okazała pełnej transparentności, jeśli chodzi o strukturę i zarządzanie tym łańcuchem. Dlatego oceniliśmy działania Gabora jako jeszcze niewystarczające, jeśli chodzi o wypełnianie obowiązku rozliczania się ze sposobów zaradzenia negatywnym konsekwencjom dla praw człowieka i praw pracowniczych w całym łańcuchu dostaw.