Geox S.P.A
Ociąga się
 
ODPOWIEDZI FIRMY:
 
Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw:
Jeśli chodzi o monitorowanie zgodności ze swoim kodeksem postępowania, Geox polega całkowicie na organizacjach zewnętrznych. W 2014 r. firma uruchomiła program audytów w celu oceny zrównoważonego rozwoju w swoim łańcuchu dostaw, rozwinięty w pełni w 2015 r. Geox monitoruje dostawców (poziom I) i garbarnie, ale nie podwykonawców (poziom II) ani dostawców surowców (produkujących komponenty). Firma podała, że za pośrednictwem osób trzecich prowadzi audyty wszystkich dostawców gotowych produktów, a także rozpoczęła ten proces u dostawców surowców. Według Geoxa audyty koncentrują się na trzech głównych obszarach: kapitale ludzkim, ochronie środowiska i transparentności łańcucha dostaw. Firma podała, że monitoruje garbarnie poprzez systematyczne wizyty oraz protokoły audytowe Leather Working Group. Jeśli audyty ujawnią naruszenia kodeksu postępowania, firma opracowuje i uzgadnia razem z dostawcą plan działań naprawczych. Wyznaczona zostaje osoba odpowiedzialna za realizację tego planu w określonym terminie.
 
Godna płaca:
Geox nie przeprowadził obliczeń dotyczących wysokości godnej płacy w krajach producenckich i nie ma planu działań mających zapewnić taką płacę pracownikom w jego łańcuchu dostaw. W przypadku swojej własnej fabryki w Serbii Geox sprawdził średnią płacę w przemyśle obuwniczym i poinformował, że pracownicy jego fabryki zarabiają o 20% więcej, niż wynosi ta kwota. Geox podał, że program audytów obejmuje analizę mającą zweryfikować, czy dostawcy gwarantują pracownikom uczciwą pensję, zgodną z ustawową płacą minimalną. Firma nie należy do żadnej inicjatywy wielostronnej koncentrującej się na kwestiach płacowych.
 
BHP:
Kodeks postępowania nie obejmuje kompleksowych zapisów o BHP dla pracowników w całym łańcuchu dostaw. Firma zwróciła uwagę na obecność problematycznych substancji w butach i wykazała pewną świadomość zagrożeń związanych z narażeniem pracowników na kontakt z niebezpiecznymi substancjami i procesami w garbarniach. Geox stwierdził, że lokalne przepisy gwarantują, iż garbarnie i dostawcy wyposażają pracowników w sprzęt ochrony osobistej. Według Geoxa bezpieczeństwo pożarowe i budowlane wszystkim pracownikom gwarantuje firmowy program audytów.
 
Komunikacja w zakresie odpowiedzialności społecznej:
Geox udostępnia publicznie swój kodeks etyczny, ale nie kodeks postępowania przeznaczony dla dostawców. Firma nie publikuje raportu o zrównoważonym rozwoju i nie informuje publicznie o wynikach działań w łańcuchu dostaw, negatywnych konsekwencjach dla praw człowieka ani minimalizujących je krokach i działaniach naprawczych. Nie udostępnia publicznie listy swoich dostawców ani listy substancji objętych ograniczeniami, ale tę ostatnią udostępniła KOB.
 
NASZ KOMENTARZ
 
IDENTYFIKACJA:
Chociaż struktura łańcucha dostaw Geoxa mogłaby stworzyć dobre warunki do podjęcia istotnych działań, dostrzegamy wysokie ryzyko, że istniejące standardy i procesy nie pozwalają na szeroką identyfikację negatywnego wpływu na prawa człowieka i prawa pracownicze ani nie chronią grup szczególnie wrażliwych w łańcuchu dostaw. Mamy nadzieję, że planowany przez firmę mechanizm składania zażaleń zapewni wszystkim pracownikom, związkom zawodowym i organizacjom pozarządowym efektywne narzędzie rozpatrywania skarg dotyczących naruszeń standardów pracowniczych.
 
DOSTOSOWANIE:
Geox najwyraźniej jest na wstępnym etapie tworzenia procesu oceny w celu zarządzania odpowiedzialnością w łańcuchu dostaw. Zachęcamy firmę do rozwinięcia i wdrożenia kompleksowej strategii biznesowej w celu zarządzania ryzykiem w prawach człowieka oraz oceny skutków w łańcuchu dostaw na szczeblu centralnym, a także opracowania podejścia wychodzącego poza komercyjne audyty, włączającego należytą staranność w zakresie praw człowieka do całej działalności biznesowej, we wszystkich podmiotach. Dostrzegamy ryzyko, że Geox może zostawiać większość odpowiedzialności za zapobieganie łamaniu praw pracowniczych i minimalizowanie skutków naruszeń standardów społecznych swoim partnerom biznesowym. Geox nie ujawnił KOB wyliczeń płacowych dla fabryki w Serbii, ale biorąc pod uwagę stwierdzenie firmy, iż płaci ona 20% powyżej średniej w przemyśle obuwniczym, można zakładać, że wypłacane wynagrodzenie wynosi około 200 euro miesięcznie. Według pracowników w sąsiednich krajach szacowana godna płaca w Bośni i Hercegowinie wynosi 767 euro, a w Macedonii 790 euro miesięcznie[1]. Wzywamy Geoxa do podjęcia kroków w celu zapewnienia godnej płacy wszystkim pracownikom w łańcuchu dostaw firmy. Minimum ustawowe często nie wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb pracowników i ich rodzin.
 
ROZLICZALNOŚĆ:
Geox wziął udział w ankiecie i przedstawił jeden dodatkowy dokument. Oceniliśmy działania Geoxa jako niewystarczające, jeśli chodzi o spełnienie obowiązku rozliczania się ze sposobów zaradzania negatywnym skutkom nieprzestrzegania praw człowieka i praw pracowniczych. Geox wykazał chęć i gotowość poprawy, a także ogłosił plany opublikowania raportu o zrównoważonym rozwoju. Mamy nadzieję, że w przyszłości firma przedstawi więcej dowodów na konkretne działania w zakresie poprawy warunków pracy, aktywną promocję swobody zrzeszania się i umów zbiorowych oraz podejście skoncentrowane na pracownikach.
 
[1] Christa Luginbühl i Bettina Musiolek, Stiched Up: Poverty Wages For Garment Workers In Eastern Europe and Turkey, Clean Clothes Campaign, Zürich and Sachsen 2014, s. 72. http://www.cleanclothes.org/resources/publications/stitched-up-1 (dostęp 27.04.2016).