Mango
Podejmuje wysiłki
 
ODPOWIEDZI FIRMY:
 
Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw:
Firma podała, że przed wyborem dostawców i potwierdzeniem zamówień stosuje strategię redukcji ryzyka. Zaznaczyła, że różne działy na szczeblu centralnym pilnują przestrzegania praw człowieka i praw pracowniczych w całej działalności firmy. W celu oceny i monitorowania warunków pracy w łańcuchu dostaw Mango polega głównie na audytach przeprowadzanych przez osoby trzecie oraz wewnętrzne zespoły audytorskie. Firma monitoruje dostawców butów I poziomu, ale nie monitoruje podwykonawców (poziom II) i dostawców surowców (np. garbarni). W 2014 r. przeprowadzono 350 audytów u wszystkich dostawców (odzieży, dodatków i butów). Dział CSR Mango jest zaangażowany w program szkoleniowy dla dostawców. Nowi dostawcy są szkoleni w siedzibie firmy. Kodeks postępowania, podpisywany przez dostawców, przewiduje określony proces działań naprawczych. W przypadku naruszeń kodeksu Mango wymaga od dostawców podjęcia działań naprawczych w ciągu sześciu miesięcy. Firma podała, że bierze udział w tych działaniach, zapewniając wsparcie techniczne.
 
Godna płaca:
Kodeks postępowania nie zobowiązuje partnerów biznesowych firmy do wypłacania godnej płacy. Nie przeprowadzono żadnych wyliczeń mających rozpoznać potrzeby pracowników w tym zakresie w krajach producenckich. Firma nie jest członkiem żadnej inicjatywy wielostronnej koncentrującej się na kwestiach płacowych.
 
BHP:
Firma jest świadoma stosowania substancji niebezpiecznych i problematycznych procesów w jej łańcuchu dostaw, ale nie podjęła kroków w kierunku identyfikacji i minimalizowania skutków szkodliwych warunków pracy w garbarniach. Mango poinformowało, że prosi swoich partnerów biznesowych o karty charakterystyki materiałów (MSDS). Według firmy jej dostawcy butów zapewniają bezpłatnie pracownikom sprzęt ochrony osobistej oraz specjalne szkolenia. Mango twierdzi, że firmowy kodeks postępowania i program audytowy gwarantują pracownikom bezpieczeństwo pożarowe i budowlane. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo budynków, audyty przeprowadzono dotąd jedynie w Bangladeszu. W niektórych innych krajach w wybranych fabrykach odbyły się inspekcje w tym zakresie.
 
Komunikacja w zakresie odpowiedzialności społecznej:
Mango udostępnia publicznie swój kodeks postępowania. Nie upublicznia listy dostawców ani listy substancji objętych ograniczeniami, ale tę ostatnią firma ujawniła KOB. Mango podało, że udostępniło listę fabryk związkowi zawodowemu. Firma publikuje coroczny raport o zrównoważonym rozwoju i informuje o wynikach kontroli. Raport obejmuje szczegóły dotyczące wyboru dostawców, a także wymienia wszystkich dostawców poddanych audytowi i ujawnia stwierdzone naruszenia kodeksu postępowania. Brakuje w nim jednak informacji o konkretnych działaniach naprawczych czy łagodzących skutki tych naruszeń, a także dokładnych danych o konsekwencjach dla praw człowieka i kształtowaniu płac na poziomie dostawców.
 
NASZ KOMENTARZ
 
IDENTYFIKACJA:
Dostrzegamy ryzyko, że struktura łańcucha dostaw tylko częściowo pozwala na identyfikację negatywnego wpływu na warunki pracy oraz grup szczególnie wrażliwych w łańcuchu dostaw. Mamy obawy zwłaszcza dlatego, że Mango nie ma systemowego mechanizmu zgłaszania przez pracowników lub innych interesariuszy skarg dotyczących naruszeń standardów firmy.
 
DOSTOSOWANIE:
Procesy firmy częściowo pozwalają na podejmowanie istotnych działań na rzecz poprawy warunków pracy w produkcji oraz zapobieganie naruszeniom praw człowieka i łagodzenie bądź naprawianie ich skutków. Dostrzegamy ryzyko przerzucania przez Mango odpowiedzialności za realizację planów działań naprawczych na dostawców. Kompleksowe procesy naprawcze i łagodzące negatywne konsekwencje muszą obejmować konkretne działania ze strony nabywcy – firmy składającej zamówienia. W przeciwnym razie naruszenia będą się powtarzać. Zachęcamy Mango do przyjęcia bardziej bezpośredniej odpowiedzialności za swój łańcuch dostaw i do aktywnych działań zapewniających respektowanie praw wszystkich pracowników w tym łańcuchu. Mamy nadzieję, że Mango nie ogranicza swoich wysiłków w ramach należytej staranności w zakresie praw człowieka do ustalania priorytetów według lokalizacji geograficznej, lecz przyznaje pierwszeństwo problemom i systematycznie je rozwiązuje.
 
ROZLICZALNOŚĆ:
Mango wzięło udział w ankiecie, wypełniło kwestionariusz i przedstawiło pewne dokumenty na potwierdzenie swoich odpowiedzi. Firma odpowiedziała na uzupełniające pytania. Mango częściowo wywiązuje się z obowiązku rozliczania się ze sposobów zaradzania negatywnym konsekwencjom nieprzestrzegania praw człowieka i praw pracowniczych. Z perspektywy należytej staranności w zakresie praw człowieka dostrzegamy tu jednak lukę – brak konkretnych działań naprawczych i łagodzących skutki łamania praw człowieka. Chcielibyśmy przeczytać o wynikach następnego planu działań Mango: zdefiniowania godnej płacy w firmowym kodeksie postępowania, obliczania jej wartości (wskaźników płacowych) w krajach producenckich, a także rozszerzenia systemu audytów zewnętrznych na kolejne poziomy łańcucha wartości, tak by obejmował również warunki pracy w garbarniach. Mango ma znaczącą siłą nabywczą na całym świecie, a wraz z nią odpowiedzialność jako jeden z liderów w branży, by przyznawać wysoki priorytet należytej staranności w zakresie praw człowieka oraz przewodzić zmianom w kierunku trwałej poprawy warunków pracy i zwiększać tempo tych zmian.