Prada Group
Ociąga się
 
ODPOWIEDZI FIRMY:
 
Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw:
Firma ujawnia niewiele informacji na temat strategii biznesowych w zakresie praw człowieka i praw pracowniczych. Nie ma też informacji o tym, jak zarządza oceną zagrożeń dla praw człowieka i konsekwencji ich naruszeń w swoim łańcuchu dostaw. Według samej firmy monitoruje ona własne fabryki i dostawców. Podała, że ma zespół instruktorów, którzy przeprowadzają audyty we własnych fabrykach firmy i u zewnętrznych producentów, według programu audytowego obejmującego proces produkcji. Aby monitorować przestrzeganie swojego kodeksu postępowania, w 2014 r. Prada przeprowadziła 1000 audytów. Pozostaje dla nas niejasne, jak dużą część łańcucha dostaw obejmuje program audytów i jakie środki podejmuje firma, aby rozwiązywać problemy, zwłaszcza w garbarniach. Prada nie potwierdziła istnienia mechanizmu składania skarg przez pracowników w całym łańcuchu dostaw. Nie przedstawiła żadnych informacji o zaangażowaniu w łagodzenie i naprawianie skutków naruszeń kodeksu etycznego.
 
Godna płaca:
Kodeks etyczny firmy nie obejmuje kwestii płacowych (np. zapewnienia godnej płacy). Nie ujawniono żadnych dalszych informacji.
 
BHP:
Firma ma świadomość obecności niebezpiecznych substancji w produktach. Nie ujawniła jednak żadnych informacji na dowód podejmowania kroków w celu identyfikacji naruszeń BHP powodujących zagrożenie dla pracowników. Kodeks etyczny mówi ogólnie o bezpieczeństwie, zdrowiu i dobrostanie pracowników, ale nie ma w nim informacji o środkach podejmowanych przez Pradę, by to bezpieczeństwo i zdrowie chronić.
 
Komunikacja w zakresie odpowiedzialności społecznej:
Kodeks etyczny jest dostępny publicznie. Od 2013 r. Prada publikuje raport o odpowiedzialności społecznej. Jednak nie przedstawia wyników monitoringu, danych o negatywnych skutkach ani o kształtowaniu się płac w łańcuchu dostaw. Firma nie publikuje listy dostawców ani listy substancji objętych ograniczeniami. Odmówiła ujawnienia tej ostatniej KOB. Nie ma dowodów wskazujących na to, by firma zobowiązała się publicznie do realizacji planu działania w celu zapewnienia godnej płacy u wszystkich dostawców.
 
 
NASZ KOMENTARZ
 
IDENTYFIKACJA:
Struktura łańcucha dostaw najprawdopodobniej zapewniłaby dobre warunki do istotnych działań w ramach należytej staranności w zakresie praw człowieka. Dostrzegamy jednak wysokie ryzyko, że Prada nie ma wdrożonych wystarczających standardów i procesów, umożliwiających identyfikację negatywnych konsekwencji dla praw człowieka i praw pracowniczych oraz grup szczególnie wrażliwych w łańcuchu dostaw firmy.
 
 
DOSTOSOWANIE:
Mamy poważne obawy, że Prada nie ma dostosowanych i wdrożonych ani procesów, ani praktyk biznesowych umożliwiających zapobieganie naruszeniom praw człowieka, minimalizowanie ich skutków oraz działania naprawcze. Przyjmujemy z aprobatą to, że Prada współpracuje z innymi firmami w celu sformułowania wytycznych dotyczących niebezpiecznych substancji stosowanych w produkcji obuwia i odzieży. Chcielibyśmy jednak uzyskać więcej informacji o wpływie tej współpracy na warunki pracy i podniesienie poziomu BHP. Od Prady, marki luksusowej, mającej jeden z największych obrotów i zysków spośród ocenianych tu firm, można oczekiwać inwestowania odpowiednich środków w gwarantowanie pełnego poszanowania praw pracowników oraz godnej płacy w całym łańcuchu dostaw.
 
ROZLICZALNOŚĆ:
Firma wzięła udział w ankiecie, ale odmówiła ujawnienia wszystkich informacji, o które proszono w kwestionariuszu, głównie tych dotyczących jej raportu o zrównoważonym rozwoju. Widzimy bardzo niewiele działań Prady pokazujących, że firma spełnia obowiązek rozliczania się ze sposobu zaradzania negatywnym konsekwencjom dla praw człowieka i praw pracowniczych. Prada nie wykazała transparentności, jeśli chodzi o kroki podjęte w celu zapewnienia należytej staranności w zakresie praw człowieka w swoim łańcuchu dostaw. Publiczne udostępnianie informacji i raportów ma kluczowe znaczenie w rzetelnym podejściu biznesowym w zakresie należytej staranności w prawach człowieka. Zachęcamy Pradę do ujawnienia informacji na temat starań firmy w kierunku poprawy sytuacji w jej łańcuchu dostaw, aby zapoczątkować trwałe zmiany na lepsze dla pracowników we wszystkich zakładach produkcyjnych.