Bata
Podejmuje wysiłki
 
ODPOWIEDZI FIRMY:
 
Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw:
Według przedstawionej dokumentacji firma opracowała i wdrożyła procedurę audytu i zgodności ze standardami (ACSOP), zgodną z Global Social Compliance Programme (GSCP). Jej strategia oceny azjatyckich dostawców opiera się na programie audytów, natomiast dostawców europejskich – na formalnym, stałym dialogu z zespołem zakupowym. Zespoły Baty w Chinach i Indiach prowadzą audyty dostawców według wewnętrznych wytycznych dotyczących zgodności ze standardami społecznymi i ekologicznymi firmy (Bata Sourcing Social and Environmental Audit and Compliance). Bata zapewnia wsparcie i szkolenia z zakresu swojego kodeksu postępowania, a pracownicy i inni interesariusze mogą wysłać email do firmy (dane kontaktowe na firmowej stronie). W przypadku naruszeń dostawca i Bata ustalają między sobą działania naprawcze wraz z terminami ich realizacji. Firma poinformowała, że od ponad trzech lat współpracuje z HIVOS i FLA (Fair Labour Association) oraz szeregiem marek międzynarodowych przy projekcie w Indiach, mającym na celu wyeliminowanie zatrudniania dzieci do pracy nakładczej.
 
Godna płaca:
Na razie nie podjęto żadnych starań w kierunku obliczenia wskaźników godnej płacy. Bata nie należy do żadnej inicjatywy wielostronnej koncentrującej się na kwestiach płacowych.
 
BHP:
W firmowym kodeksie postępowania jest krótki i ogólnikowo sformułowany rozdział dotyczący przepisów BHP, bez odniesień do standardów międzynarodowych. Firma nie monitoruje warunków pracy w garbarniach. Bata stwierdziła, że dostawcy bezpłatnie zapewniają sprzęt ochrony osobistej wszystkim pracownikom i że firma to monitoruje. Podała także, że zapisy jej kodeksu postępowania wraz z „Polityką Baty w zakresie BHP” gwarantują bezpieczeństwo pożarowe i budowlane fabryk.
 
Komunikacja w zakresie odpowiedzialności społecznej:
Kodeks postępowania dla dostawców jest publicznie dostępny. Oprócz swojej firmowej strony internetowej Bata ma także dodatkową stronę, poświęconą zrównoważonemu rozwojowi. Szczegółowe ustalenia z audytów, informacje o skargach pracowników, działaniach naprawczych i minimalizujących negatywne skutki naruszeń praw człowieka oraz dane o kształtowaniu się płac na poziomie dostawców nie są publikowane. Bata opublikowała swój pierwszy raport dotyczący zrównoważonego rozwoju w 2013 r., a kolejny w 2016 r., zgodnie z Global Reporting Initiative. Lista dostawców nie jest dostępna publicznie, podobnie jak lista substancji objętych ograniczeniami (chociaż na prośbę KOB została ujawniona).
 
 
 
NASZ KOMENTARZ
 
IDENTYFIKACJA:
Odpowiedzi Baty, wraz z dokumentami przedstawionymi KOB, pokazują, że firma jest świadoma problemów w zakresie praw człowieka występujących w produkcji obuwia. Jednak mamy obawy, że zapisy kodeksu dla partnerów biznesowych, zakres monitorowania oraz ograniczone zasoby kadrowe do celów CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) nie pozwalają w pełni zidentyfikować zagrożeń w miejscu pracy oraz grup szczególnie wrażliwych w całym łańcuchu dostaw.
 
DOSTOSOWANIE:
Bata dopiero niedawno zaczęła tworzyć podstawy konkretnych działań w ramach należytej staranności w zakresie praw człowieka. W ciągu kilku lat firmie udało się opracować kompleksowy program audytu, umożliwiający monitorowanie łańcucha dostaw. Z przedstawionych przez firmę informacji wnioskujemy, że Bata jest na dobrej pozycji startowej, ale czeka ją jeszcze dużo pracy nad dostosowaniem praktyk biznesowych, tak by w pełni wywiązywała się ze swoich obowiązków w kwestii należytej staranności w zakresie praw człowieka. Czekamy na wdrożenie, w podobnym tempie, oraz rozwinięcie programu oceny. Zachęcamy Batę do zajęcia się pierwotnymi przyczynami problemów i aktywnego zapewniania dobrych warunków pracy w garbarniach. Mamy nadzieję, że firma wzmocni współpracę z lokalnymi interesariuszami i inicjatywami wielostronnymi. Szczególnie ubolewamy nad brakiem zaangażowania Baty w rozwiązywanie konfliktów w zakresie praw człowieka i praw pracowniczych w dwóch fabrykach jej byłych dostawców: Palla & Co. na Sri Lance[1] i Calzado Sandak w Meksyku[2]. W kwestii zapewnienia godnej płacy wszystkim pracownikom, wzywamy Batę do podjęcia bardziej aktywnych kroków.
 
ROZLICZALNOŚĆ:
Bata wzięła udział w ankiecie, wypełniła kwestionariusz i przedstawiła pewną liczbę istotnych dokumentów na poparcie swoich twierdzeń. Można było uzyskać od niej dodatkowe wyjaśnienia. W ciągu ostatnich kilku lat wykazała się staraniami w kierunku poprawy warunków społecznych i ekologicznych w swoim łańcuchu dostaw. Doceniamy polityczną wolę Baty w przyjęciu zobowiązań na rok 2020[3] i widzimy potencjał w jej dotychczasowych inicjatywach. Mamy nadzieję, że Bata wkrótce zacznie się w pełni wywiązywać z obowiązku rozliczania się ze sposobów zaradzenia negatywnym konsekwencjom dla praw człowieka i praw pracowniczych. Firma zobowiązała się publicznie do większej transparentności i ogłosiła plany przejścia na roczny cykl sprawozdawczy.
 
*Informacje w raporcie dotyczą jedynie Bata Europe
 
[1] Clean Clothes Campaign, Bata dodging responsibility, 26 maja 2014, http://www.cleanclothes.org/ua/2014/cases/palla (26.04.2016) oraz Clean Clothes Campaign, Bata refuses to step up for the people who made their shoes, 25 września 2014, http://www.cleanclothes.org/news/2014/09/25/bata-refuses-to-step-up (25.04.2016).
[2] IndustriALL Global Union, Bata worker in Mexico arrested, 17 września 2015. http://www.industriall-union.org/bata-worker-in-mexico-arrested (25.04.2016).
[3] Bata, Our 2020 commitments, Bata Life. http://batalife.com/thinking-long-term/our-commitments/ (26.04.2016).