Sprawiedliwy Handel w zamówieniach publicznych
Czwartek, 16.01.2014. Zbigniew Szalbot
Sprawiedliwy Handel w zamówieniach publicznych
Na zdjęciu od lewej europosłowie (MEP): Ma Tarabella (S&D, Belgia), Linda McAvan (S&D, Wielka Brytania), Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i usług Michel Barnier, MEP Heide Rühle (Greens, Niemcy), MEP Malcolm Harbour (ECR, Wielka Brytania)
Przegłosowana w dniu dzisiejszym dyrektywa dotycząca zamówień publicznych ułatwia zakup produktów o etycznym pochodzeniu. 
Komisarz UE Michel Barnier wraz z posłami z parlamentarnej grupy roboczej ds. Sprawiedliwego Handlu funkcjonującej w PE świętowali tę dobrą wiadomość dla Ruchu Fair Trade.
 
Za nowymi przepisami głosowała znacząca większość Europosłów, co było efektem politycznego konsensusu na forum europejskiej Rady Ministrów. To głosowanie stanowi kres zmiany procedury zainicjowanej trzy lata temu, w którą zaangażowany był zarówno Parlament Europejski jak i Rada Europy. Władze publiczne w całej Europie będą mogły świadomie wybierać produkty Sprawiedliwego Handlu, przy jednoczesnym braniu pod uwagę również innych kwestii zrównoważonego rozwoju przy określaniu warunków zamówień publicznych. Nowe przepisy potwierdzają kierunek wyznaczony przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzeczeniem w sprawie “North Holland case”*. Orzeczenie to ostatecznie potwierdziło, że kryteria sprawiedliwości społecznej mogą być uwzględniane w zamówieniach publicznych. Możliwość rozważenia aspektów społecznych oraz środowiskowych jest krokiem naprzód w porównaniu do poprzedniej dyrektywy funkcjonującej w UE. Ponadto, nowa dyrektywa pozwala odwołać się do wiarygodnych systemów certyfikacji jako dowodu na zgodność z wymogami zrównoważonych zamówień określonych w zaproszeniu do składania ofert. Oznacza to, że władze publiczne mogą dać pierwszeństwo np. opcji Sprawiedliwego Handlu.
 
Funkcjonująca w PE grupa robocza ds. Sprawiedliwego Handlu zaprosiła do uczczenia tego momentu komisarza M. Barniera (komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług), który wraz z czołowymi posłami PE z różnych grup politycznych, przyczynił się do sukcesu  Ruchu Sprawiedliwego Handlu w nowym ustawodawstwie. Wydarzenie uczczono kieliszkiem wina musującego Fair Trade.
 
“Zawsze powtarzałem, że wierzę w otwarte granice. Handel powinien być jednak nie tylko wolny, ale również sprawiedliwy. Obydwie te cechy muszą iść razem w parze. Jest to warunek pomyślnej i akceptowanej globalizacji, która służy interesom wszystkich, a w szczególności tych najbiedniejszych. Grupa robocza w PE ds. Sprawiedliwego Handlu wykonała bardzo pożyteczną pracę, promując te zasady w trakcie prac nad dokumentem. W pełni popieram Lindę McAvan oraz jej zespół za niestrudzoną pracę w tej dziedzinie.” - powiedział komisarz Barnier.
 
 Sergio Corbalán, dyrektor wykonawczy Fair Trade Advocacy Office (FTAO), powiedział: “Ruch Sprawiedliwego Handlu z zadowoleniem przyjmuje przejrzystość tekstu, który rozwieje wątpliwości władz publicznych w całej Europie, wspierających swoimi zamówieniami rolników z Południa, a także zachęci ich do kontynuacji tych działań. Miejmy nadzieję, że ułatwi to także innym wkroczenie na ścieżkę zrównoważonego rozwoju. Następny krok to implementacja tekstu do ustawodawstwa krajowego i stworzenie możliwości do wprowadzenia strategii zrównoważonego zaopatrzenia, uwzględniającego Sprawiedliwy Handel.”
 
Nowa dyrektywa w sprawie zamówień publicznych wejdzie w życie w marcu. Państwa członkowskie mają dwa lata na jej transpozycję do prawa krajowego.
 
Fair Trade Advocacy Office (Bruksela) wypowiada się w imieniu Ruchu Sprawiedliwego Handlu na rzecz bardziej sprawiedliwych i zrównoważonych stosunków handlowych, w celu poprawy warunków życia marginalizowanych producentów i pracowników z Południa. FTAO to wspólna inicjatywa Fairtrade International, European Fair Trade Association oraz WFTO-Europe. Poprzez te trzy sieci FTAO reprezentuje szacunkowo 2,5 miliona producentów i pracowników Sprawiedliwego Handlu z 70 krajów, 24 inicjatyw w zakresie certyfikacji produktów, ponad 500 wyspecjalizowanych importerów Sprawiedliwego Handlu, 4000 Sklepy Świata i ponad 100 000 wolontariuszy. Partnerem FTAO w Polsce jest Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu.
 
*„North Holland case”- Orzeczenie ETS z dnia 10 maja 2012r. w sprawie C-368/10, Komisja Europejska przeciwko Królestwu Niderlandów.
Komentarze